Medicinske selskaber

Reklamekodekset (Scroll ned for tilhørende vejledning)

 

§ 13, stk. 1:

Lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sundhedsperson faglig information og uddannelse i form af betaling af de direkte udgifter til fagligt relevante kurser, konferencer, efteruddannelse og lign., som sundhedspersoner deltager i eller afholder. I disse aktiviteter skal der indgå lægemiddelinformation eller anden faglig information, som er faglig relevant for deltagerne. Lægemiddelvirksomhederne kan agere som:

 

a) Arrangør eller medarrangør af de i stk. 1 nævnte aktiviteter.  Invitation til sådanne aktiviteter må alene rettes mod sundhedspersoner, eller

 

b) Sponsor af de i stk. 1 nævnte faglige aktiviteter, som er tilrettelagt af en 3. part, der er ansvarlig for det faglige indhold, undervisere, pædagogisk metode mv. Sponsorstøtte må ikke betinges af, at sponsor får indflydelse på programmets faglige indhold. Tilrettelæggelsen af aktiviteten skal således være uafhængig af den sponsorstøtte, der gives, idet alene aktiviteter af ren faglig karakter må støttes.


 

Vejledning

 

Ad § 13, stk. 1:

Støtte til sygehuse eller sundhedspersoner?:

NMI forelagde i 2007 en række spørgsmål for Lægemiddelstyrelsen (nu Sundhedsstyrelsen) vedrørende fortolkningen af reklamebekendtgørelsens bestemmelse om økonomiske fordele til sundhedspersoner i relation til støtte til offentlige sygehuse og faglige sammenslutninger af læger (f.eks. medicinske selskaber). Som direkte konsekvens af Lægemiddelstyrelsens udtalelser om reklamebekendtgørelsen følger ENLI nedenstående retningslinjer ved fortolkningen af reglerne om sponsorater, donationer mv.:

 

- Støtte til offentlige sygehuse, herunder konkrete sygehusafdelinger, sidestilles ikke med ”sundhedspersoner” og reguleres derfor ikke af reklamebekendtgørelsen eller nærværende bestemmelse. Sådan støtte kan under visse forudsætninger lovligt gives som en gave, uanset hvad støtten anvendes til, jf. udtalelser fra Lægemiddelstyrelsen herunder. (Der henvises i den forbindelse til kravene for donationer og tilskud i Donationskodekset)

 

- Støtte til individuelle navngivne sundhedspersoner eller sammenslutninger af sundhedspersoner (f.eks. medicinske selskaber) til f.eks. driften af sammenslutningen, herunder f.eks. oprettelse af hjemmeside, distribution af materiale eller udarbejdelse af behandlingsdatabaser og lignende, anses for at være i strid med reklamebekendtgørelsen, og ikke omfattet af undtagelserne i reklamebekendtgørelsen. Dette er i overensstemmelse med bestemmelsen i Donationskodekset, der forbyder støtte til individuelle sundhedspersoner, medmindre det er tilladt efter § 13.

 

Lægemiddelstyrelsens udtalelser er omtalt i detaljer i NMI’s årsberetning for 2007, jf.bilag A.