Pris - Reklamematerialer

Reklamekodekset (Scroll ned for tilhørende vejledning)

 

§ 2, stk. 2, litra c, nr. 4,

§ 3, stk. 1, 

§ 4, stk. 1,

§ 5, stk. 1, nr. 9 samt 

§ 8, stk. 2

 

 

§ 2, stk. 2, litra c, nr. 4:

Reglerne finder ikke anvendelse på de forhold, der er omfattet af undtagelserne i reklamebekendtgørelsens § 2.

 

§ 3, stk. 1:

”Reklame”, ”offentligheden”, ”sundhedspersoner” og ”lægemiddelvirksomheder” defineres som i reklamebekendtgørelsens § 1. Reklamebegrebet gælder al aktivitet, uanset medie, som gennemføres, organiseres eller sponseres af en lægemiddelvirksomhed eller på dennes bemyndigelse.

 

§ 4, stk. 1:

Der må ikke reklameres for de i reklamebekendtgørelsens § 3, nr. 1-5, nævnte lægemidler mv.

 

§ 5, stk. 1, nr. 9:

Reklame for et lægemiddel over for sundhedspersoner skal indeholde følgende oplysninger:

9) Henvisning til dagsaktuel pris på medicinpriser.dk, hvis lægemidlet er apoteksforbeholdt.

 

 

§ 8, stk. 2:

Sammenlignende reklame skal udarbejdes på grundlag af oplysningerne i produktresuméerne for de lægemidler, som indgår i sammenligningen.

  

 

Vejledning

 

Ad § 2, stk. 2, litra c, nr. 4:

Prislister, produktkataloger og lign., der ikke indeholder andre oplysninger om lægemidlerne end navne, lægemiddelformer, styrker, pakningsstørrelser, priser og billeder af lægemiddelpakninger, herunder prislister, produktkataloger og lign., der offentliggøres på internettet med henblik på e-handel med lægemidler.

 

Ad § 3, stk. 1:

... Sundhedsstyrelsen har udtalt, at der er tale om reklame for et lægemiddel, hvis lægemiddelvirksomheden på sin hjemmeside linker direkte fra navnet på sit lægemiddel eller indholdsstoffet til oplysninger om blandt andet lægemidlets indikationsområde, priser, pakningsstørrelser og tilskud på min.medicin.dk. Sundhedsstyrelsen opfatter virksomhedens anvendelse af sådanne dybdelinks som opsøgende informationsvirksomhed, der har til formål at fremme salg og forbrug af lægemidlet. Virksomheden må dog godt have et link til forsiden på min.medicin.dk, idet brugeren herfra selv skal navigere frem til den information, vedkommende finder er relevant. Sundhedsstyrelsen har den 28. maj 2014 udtalt, at et direkte link til hovedkvarterets forside for deres pressemeddelelser fra den danske virksomheds hjemmeside ikke var at sidestille med ovenstående reklamesituation.

 

Ad § 4, stk. 1:

... Bestemmelsen i kodeksets § 4, stk. 1, bygger på EFPIA´s HCP Code Sec. 1.01 samt lægemiddellovens § 64, nr. 1, jf. lægemiddellovens § 7 samt vejledning til reklamebekendtgørelsens punkt 3.3, hvoraf fremgår, at et lægemiddel først lovligt kan markedsføres i Danmark, når det er godkendt ved en markedsføringstilladelse, der har gyldighed i Danmark.

-   For apoteksforbeholdte lægemidler stilles desuden nogle yderligere krav, som fremgår af lægemiddellovens § 77, herunder, at prisen på lægemidlet skal være anmeldt til Sundhedsstyrelsen mindst 14 dage før, at prisen skal træde i kraft. Reklameaktivitet kan finde sted fra tidspunktet for prisanmeldelsen. Hvis ikke prisen er offentliggjort på medicinpriser.dk (taksten), skal anmeldt pris dokumenteres over for ENLI ved anmeldelse af reklamemateriale, i form af kopi af prisanmeldelsen og Sundhedsstyrelsens bekræftelse. For radioaktive lægemidler skal over for ENLI dokumenteres, at der er sket en underretning til Sundhedsstyrelsen om prisen for lægemidlet mindst 14 dage før, at prisen skal træde i kraft.

 

Ad § 5, stk. 1, nr. 9:

 

Det følger af vejledningen til reklamebekendtgørelsen pkt. 5.1, nr. 9, at: ”Hvis en reklame for et lægemiddel indeholder oplysning om lægemidlets pris, skal prisen så vidt muligt være aktuel, dvs. gældende på det tidspunkt, hvor reklamen når frem til modtageren, jf. lægemiddellovens § 63. En reklame, der indeholder en prissammenligning, er kun fyldestgørende, jf. lægemiddellovens § 63, hvis den indeholder oplysninger om de aktuelle priser, der er omfattet af prissammenligningen.”

 

Tilsvarende gælder, at en reklame, der indeholder en prissammenligning vedrørende en lægemiddelvirksomheds eget lægemiddel set over en periode med angivelse af en besparelse i procent, kun er fyldestgørende, hvis den indeholder oplysninger om de konkrete priser, der er omfattet af prissammenligningen. Det er tilstrækkeligt, at priserne fremgår af en note i reklamen. Det skal tydeligt fremgå, hvilken pris, der er den aktuelle pris, og hvilke priser, der er gamle priser (førpriser).

 

For apoteksforbeholdte lægemidler foreskriver reklamebekendtgørelsen § 11, stk. 1, nr. 9, at der skal være en henvisning til dagsaktuel pris på medicinpriser.dk. Således er der ikke et krav om, at registerprisen inkl. moms (AUP) – eller en anden pris som AIP (Apotekets indkøbspris) eller ESP (ekspeditionsprisen) - skal oplyses.

 

For ikke-apoteksforbeholdte lægemidler findes ikke én pris svarende til AUP eller ESP, og man kan ikke være sikker på, at der er indberettet en vejledende pris på www.medicinpriser.dk (taksten), idet butikkerne selv kan vælge at føre en anden pris. Ordlyden i reklamebekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 9, synes alene at angå apoteksforbeholdte lægemidler, hvorfor ENLI ikke stiller krav om, at der skal angives en pris eller henvisning til www.medicinpriser.dk for ikke-apoteksforbeholdte lægemidler. Dog skal det tydeligt fremgå af pligtoplysningerne i reklamen, at der er tale om et ikke-apoteksforbeholdt lægemiddel, hvilket eksempelvis kan gøres via kravet om angivelse af udleveringsgruppe, jf. Reklamekodeksets § 5, stk. 1, nr. 10.

 

For reklamer indeholdende en sammenligning af priser henvises til vejledningen ad § 8, stk. 2.

 

 

Ad § 8, stk. 2:

Hvis der er tale om en konkret sammenligning af f.eks. priser på apoteksforbeholdte lægemidler, kan der foretages en sammenligning på grundlag af de priser, der er offentliggjort på medicinpriser.dk. Ved prissammenligninger, skal den aktuelle pris fremgå af sammenligningen.

 

For prissammenligninger skal den anvendte beregningsmåde samt grundlaget herfor angives nøje, dvs. den  udregning der lægger til grund for den anvendte døgndosering samt tabletstørrelse, pakningsstørrelse og pakningspris. Fælles- og særnavne, og tillige oplysninger om pakningsstørrelser og -priser, doseringer for de sammenlignede lægemidler mv. skal angives, i det omfang disse oplysninger afviger fra oplysningerne vedr. ens eget produkt. Prissammenligninger, hvori der indgår analoge eller synonyme lægemidler, må alene tage udgangspunkt i den af Lægemiddelstyrelsen godkendte dosering. Således skal behandlingspriser, hvor der ligger et godkendt doseringsinterval, angives for ét døgn for både højeste og laveste godkendte døgndosering.

 

Hvis ikke samtlige priser er udregnet, skal priskalkulationerne tage udgangspunkt i relevante og gængse pakningsstørrelser, der giver den laveste pris hos konkurrenten.

 

Ved parallelimporterede produkter kan sammenligningen efter omstændighederne samles i én fælles gruppe, hvor der angives højeste og laveste pris i det interval, denne gruppe måtte udgøre i prismæssig henseende.

 

For visse lægemidler kan der ikke siges at foreligge en på forhånd fastlagt døgndosering, eksempelvis for visse lægemidler anvendt ved hovedpineanfald. En prissammenligning i disse situationer kan baseres på en sammenligning af priserne for den anbefalede startdosis og for dosisintervallet fra mindste startdosis til højeste anbefalede dosis. En prissammenligning kan således her ikke baseres på, hvor hyppigt bestemte doser anvendes til behandling.

 

ENLI har fået oplyst, at det er Lægemiddelstyrelsens opfattelse, at der kan anvendes udbudspriser, som medicinalfirmaer er forpligtede til at benytte ved salg af lægemidler til hospitalerne, i en reklame, der sendes til hospitalsklinikere/hospitalerne. Det forudsættes, at priserne er non-konfidentielle og tilgængelige for alle parter, herunder firmaer og myndigheder, og at priserne er gyldige med tydelig oplysning om gyldighedsperioden.

 

Pris har tidligere været vurderet som et væsentlig konkurrenceparameter, som altid skulle angives ved sammenlignende reklamer. Pr. 1. juli 2015 skal priser dog ikke længere altid nævnes i sammenlignende reklamer grundet ovennævnte forsøgsordning. Pris skal herefter kun oplyses ved en sammenlignende reklame, hvis der frembringes prisudsagn i reklamen. Priser skal ved prissammenlignende reklamer være helt aktuelle og korrekte på det tidspunkt, hvor reklamematerialet benyttes.