Velkommen til ENLI’s hjemmeside

På hjemmesiden kan du læse mere om ENLI, herunder bl.a. om formålet, de funktioner, ENLI udfører, parterne bag ENLI, hvilke regler ENLI kontrollerer mv. Lægemiddelvirksomheder skal endvidere benytte hjemmesidens elektroniske system, når de skal anmelde en af de anmeldelsespligtige aktiviteter til ENLI, klage over en anden virksomhed, anmode om forhåndsgodkendelse samt anke en afgørelse.


Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) er etableret den 1. april 2011 og fører tilsyn med lægemiddelbranchen. ENLI afløser Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet, NSL. Med etableringen af ENLI gennemfører lægemiddelindustrien en yderligere skærpelse af lægemiddelindustriens i forvejen omfattende etiske selvjustits på området. 
  

Formål

 

Ny viden om lægemidler og lægemiddelbehandling er en nødvendig forudsætning for bl.a. sundhedspersoners udførelse af deres daglige virke. For eksempel skal en patient, der går til lægen og får ordineret et lægemiddel, trygt kunne stole på, at lægen er så velinformeret og har så opdateret viden om lægemidler, at lægen kan ordinere præcis det lægemiddel, der passer den pågældende patient bedst.

 

Derudover besidder sundhedspersoner og lægemiddelindustrien hver især værdifuld viden om lægemidler og deres anvendelse. Videndeling er derfor altafgørende for udvikling af ny medicin og kommer alle interessenter til gavn. Det er imidlertid klart, at samarbejdet mellem lægemiddelindustrien og sundhedssektorens interessenter skal foregå på en etisk forsvarlig måde med fagligheden og patientsikkerheden som omdrejningspunkt.

 

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, ENLI er etableret for at sikre selvjustits med disse etiske rammer for de virksomheder, som er tilsluttet ENLI. ENLI fungerer dermed som et frivilligt supplement til den kontrol, Lægemiddelstyrelsen udøver, ligesom ENLI’s regelgrundlag på en lang række områder indeholder regler, der går betydeligt længere, end dansk lov tilsiger – og det er netop, fordi de tilsluttede virksomheder har etikken i højsædet. Formålet med ENLI er at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedssektorens øvrige parter, samt at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter. 

 

Funktion

 

ENLI kontrollerer og sanktionerer, at de lægemiddelvirksomheder, som er tilknyttet ENLI, overholder lovgivningen og de brancheetiske regler. Det vil sige regler, der regulerer lægemiddelvirksomhedernes samarbejde med og information til sundhedspersoner, beslutningstagere, patientforeninger og hospitaler. Du kan finde de regler, som ENLI fører kontrol med under fanen "Regler".

 

Hvis reglerne overtrædes, kan ENLI idømme virksomhederne bøder samt en række andre skrappe sanktioner såsom tilbagekaldelse af materiale, krav om (offentlig) berigtigelse eller lign. Du kan læse mere om ENLI’s sanktioner under fanen "Sagsbehandling, sanktioner og gebyrer".

 

Parterne bag


 

ENLI er etableret af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL), Foreningen for Parallelimportører af Medicin og Parallelimportørforeningen af Lægemidler. Derudover har en række foreninger og virksomheder uden for førnævnte foreninger mulighed for at tilslutte sig ENLI mod et årligt tilslutningsgebyr. Du kan se en samlet oversigt over alle virksomheder, der har tilsluttet sig ENLI, samt læse mere om foreningerne bag ENLI, ved at klikke her.

  

Tilsluttede virksomheder

Her kan du se, hvilke virksomheder, der er tilsluttet de brancheetiske regler og selvjustits under ENLI´s kompetence. 

 

 

Uafhængighed

 

ENLI er et selvjustitsnævn, der er etableret af lægemiddelindustrien. For at sikre at ENLI's vurderinger træffes uafhængigt af lægemiddelindustrien, må ingen ansatte i ENLI have samtidig tilknytning til lægemiddelindustrien. Desuden følger ENLI et armslængde-princip, som betyder, at lægemiddelindustrien på ingen måde kan påvirke de afgørelser, som ENLI træffer. Ovennævnte uafhængighed omfatter både Granskningsmandspanelet i 1. instans samt Ankenævnet i 2. instans.

 

Eksterne parter

 

ENLI har udarbejdet en guide til brug for bl.a. medicinske selskaber og andre, der samarbejder med de lægemiddelvirksomheder, der er tilsluttet ENLI.

 

Du har mulighed for at læse ENLI´s guide om økonomisk sponsorstøtte og udstillingsstande her.